change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Informacja
added: 2021-01-15 13:56:24

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zapewnieniu transportu do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc
informujemy, że zgodnie z  przyjętymi na szczeblu centralnym ustaleniami, pomocą w tym zakresie objęte zostaną osoby:

  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
  • mające - obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie - trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

Zainteresowani dowozem, muszą znać swój wyznaczony termin szczepienia.

Osoby objęte tą formą pomocy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.

Dla mieszkańców, którzy spełniają jeden z wyżej wymienionych warunków Urząd Gminy Serniki uruchomi specjalną infolinię czynną od 15 stycznia 2021 r.
pod numerem telefonu
(81) 855-04-68 w godz. od 7:30 do 14:30.

Obrazek

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: "RODO" informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Serniki reprezentowana przez Wójta Gminy (Serniki 1A, 21-107 Serniki, tel. 81 8550450,  e-mail: ug@serniki.eurzad.eu)    

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)      Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz  wymaganym ustawodawstwem - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

4)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.

5)      Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)      Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)      Państwa dane mogą będą przekazywane członkom Ochotniczych Straży Pożarnej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

go back