change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Zalecenia dla hodowców
added: 2020-11-30 10:15:33

W związku z stwierdzanymi na jesieni 2020 r. w Europie, w tym również w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie przypomina zasady ochrony stad drobiu przed grypą ptaków i apeluje o ich obligatoryjne , rzetelne przestrzeganie.

Zalecenia dla hodowców drobiu w chowie przyzagrodowym:
- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych , do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający ich kontakt z ptakami dzikimi,
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem,
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa tj. z rzek i zbiorników wodnych,
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu,
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem,
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego  przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,
- zaleca się osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych:
- karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich,
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu:
- przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem,
- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu inne ptaki dzikie,
- zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich,
- szczelne przykrywanie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków , a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (szczególnie ze zbiorników wodnych i rzek)
- ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób,
- rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym,
- wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny, obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających,
- rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,
- wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób, brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innych ptactwem np. kurami, gołębiami.

Zalecenia dodatkowe
- słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych, zadaszonych pomieszczeniach)
- należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków; należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne)
- nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa,
- nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki),
- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń powoduje wzrost ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, co może skutkować ogromnymi stratami finansowymi dla wszystkich hodowców drobiu na danym terenie.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu musi być niezwłocznie przekazana do Powiatowego Lekarz Weterynarii w Lubartowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81-855-28-11 lub odwiedzając stronę BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubartowie ->
https://www.e-bip.org.pl/piwlubartow

go back