change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
added: 2007-08-23 09:25:06

Przetarg nieograniczony
Dowóz uczniów z terenu Gminy Serniki do i z szkół podstawowych
i gimnazjum mieszczących się na terenie Gminy Serniki
w roku szkolnym 2007 – 2008

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz uczniów z terenu Gminy Serniki do i z szkół podstawowych i gimnazjum mieszczących się na terenie Gminy Serniki w roku szkolnym 2007-2008 na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Urząd Gminy Serniki informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przyjęte przez Zamawiającego kryterium wyboru: cena 100%.

Wybrana Oferta:

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lublinie, siedziba/adres: ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin. Przyznana liczba punktów – 100.

Oferta spełniła wszystkie kryteria przyjęte przez Zamawiającego i w toku badania została wybrana za najbardziej korzystną. (Cena netto za 1 km - 3,74zł, wartość oferty: 99 336,00zł brutto; słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć zł 00/100).

 
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1 Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe Sławomir Siwek,
siedziba/adres: Lisów 17D, 21-100 Lubartów.
Przyznana punktacja: 53,4 punkty. (Cena netto za 1 km 7,00zł, wartość oferty: 186 006,66zł brutto; słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześć zł, 66/100).

Oferta nr 3 Przewóz Osób i Usługi Transportowo- Handlowo- Młynarskie Florek Mieczysław, siedziba/adres: Wola Sernicka 127, 21-107 Serniki.

Wykonawca wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, pkt.10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu: nie dysponuje wymaganym przez Zamawiającego potencjałem technicznym). Oferta odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

go back