change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

Budowa marki turystycznej i gospodarczej KRAINA LUBARTOWSKA
added: 2011-12-30 09:03:38

Cel ogólny projektu: Promocja Województwa Lubelskiego i obszaru działania LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” poprzez kreację i promocję marki „Kraina Lubartowska”

 

 

Obrazek

         BUDOWA MARKI TURYSTYCZNEJ I GOSPODARCZEJ„KRAINA LUBARTOWSKA”

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

>> Tytuł projektu:Budowa marki turystycznej i gospodarczej „Kraina Lubartowska”

>>  Nazwa Programu Operacyjnego:Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

>>  Oś Priorytetowa:2. Infrastruktura ekonomiczna

>>  Nazwa Działania:2.4 Marketing gospodarczy

>>  Schemat:B

>>  Beneficjent (lider projektu):Gmina Lubartów

>>  Gminy partnerskie:Kamionka, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki

>>  Wartość projektu:1 385 920 PLN

>>  Wartość kosztów kwalifikowalnych:1 385 920 PLN

>>  Wartość dofinansowania (85%):1 178 032 PLN

>>  Cel ogólny projektu:Promocja Województwa Lubelskiego i obszaru działania LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” poprzez kreację i promocję marki „Kraina Lubartowska”.

 

II. OPIS PROJEKTU

W rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województwo lubelskie od kilku lat oceniane jako jedno z najmniej atrakcyjnych regionów w Polsce – w większości różnych notowań lokuje się na przedostatniej lub ostatniej pozycji w kraju. Niedostateczna dostępność komunikacyjna regionu, niska chłonność rynku, zły stan infrastruktury technicznej, brak przygotowanych terenów pod inwestycje oraz słabo rozwinięta sieć usług powoduje, iż województwo w łącznej ocenie atrakcyjności inwestycyjnej klasyfikowane jest w najsłabszej grupie regionów. Jednocześnie region ten charakteryzuje się wysokiej jakości zasobami środowiskowymi oraz bogactwem i różnorodnością dziedzictwa kulturowego. Lubelszczyzna cały czas czeka na odkrycie i efektywne wykorzystanie tych potencjałów.

Idea projektu wynika z przekonania, że polityka rozwoju lokalnego jest podstawowym zadaniem samorządu gminnego. Jednakże aktualna sytuacja gospodarcza kraju i regionu powoduje, że żadna gmina ze względu na ograniczoną ilość środków budżetowych – w szczególności dotyczy to gmin wiejskich - nie może pozwolić sobie na rozpraszanie pieniędzy na nietrafione inicjatywy. Niezbędne jest zatem ukierunkowanie ich działalności pod kątem efektywności i celowości, a także wykorzystania lokalnych potencjałów rozwojowych, za które należy uznać środowisko oraz kulturę i dziedzictwo kulturowe. Dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów niezbędne będzie prowadzenie profesjonalnego marketingu gmin w celu podniesienia ich konkurencyjności i atrakcyjności.

Podstawowym zadaniem projektu jest promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie marki turystycznej „Kraina Lubartowska”. W jego ramach wykorzystany zostanie zestaw różnych narzędzi marketingowych, co umożliwi wykreowanie pozytywnego i adekwatnego do oczekiwań wizerunku gmin pod kątem pozyskania turystów, inwestorów i kontrahentów. Zrealizowane zostaną następujące elementy:

  • Opracowane zostaną trzy dokumenty strategiczne dotyczące wykorzystania potencjału przyrodniczego, historycznego i gospodarczego obszaru. Przygotowana zostanie również koncepcja marki „Kraina Lubartowska” oraz system identyfikacji wizualnej.
  • Zrealizowana zostanie kampania reklamowa w ramach której powstanie film przedstawiający atrakcje obszaru, przeprowadzone zostaną działania promocyjne, w tym: telewizyjna i prasowa. Opracowana zostanie również ekspozycja dotycząca Krainy Lubartowskiej, która będzie prezentowana podczas Międzynarodowych Targów Lubelskich 2012. Powstanie także prezentacja multimedialna opisująca walory turystyczne poszczególnych gmin.
  • Opracowana zostanie oferta inwestycyjna gmin wchodzących w skład Krainy Lubartowskiej, która zostanie przesłania bezpośrednio do tysiąca firm – potencjalnych inwestorów.
  • Uruchomiony zostanie portal internetowy, w trzech wersjach językowych, który będzie kompendium wiedzy na temat Krainy Lubartowskiej.
  • Zorganizowanych zostanie sześć masowych imprez promocyjnych prezentujących walory poszczególnych gmin, spływ kajakowy i trzydniowa impreza w formie rajdu rowerowego i samochodowego. Zaplanowana została również organizacja wystaw w Pagojukai na Litwie i Lublinie, a także koncert pn. „Brzmienia Lubartowskie”.

Władze samorządowe gmin: Kamionka, Kock, Lubartów, Ostrówek, Niedźwiada i Serniki zapraszają wszystkich zainteresowanych do współpracy.

go back