change font size: A A A
angielskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

published: 2012-03-15

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

 

banery - lewa strona

banery - lewa strona

banery - lewa strona

 

 

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

 

Informator

 

banery - lewa strona

published: 2007-06-12

[Klimat] [Wody] [Roślinność] [Fauna]

Przyroda
Gmina Serniki leży na Równinie Lubartowskiej, obejmując szeroką dolinę rzeki Wieprza z łąkami i pastwiskami oraz położoną na wschód od niej prawie bezleśną włoszczyznę morenową, zajętą głównie przez grunty orne. Odznaczająca się dużymi walorami krajobrazowymi dolina Wieprza podlega ochronie jako regionalny korytarz ekologiczny. Powierzchnia użytków ekologicznych podlegających ochronie prawnej wynosi 3,3 ha.

 

Klimat

PrzyrodaObszar gminy leży w strefie Klimatu Wielkich Dolin. Gmina jest jednorodna pod względem klimatycznym. Typy pogody na tym obszarze są uwarunkowane przez napływ różnych mas powietrza: mas polarnych morskich (60%) oraz mas polarnych kontynentalnych (40%). Powietrze morskie w lecie przynosi ochłodzenie, w zimie zaś ocieplenie, natomiast powietrze kontynentalne w zimie przynosi znaczne spadki temperatury, a w lecie upały.
Najwyższe temperatury przypadają na lipiec i wynoszą średnio 18,6oC - 19,2oC, najniższe na styczeń, średnio od -2,4oC do -3oC. Średnie roczne zachmurzenie wynosi 72%.
Okres wegetacyjny trwa 212-216 dni.

 

Wody

Przyroda
1. Wieprz
Przez tereny gminy Serniki przepływa rzeka Wieprz. Bieg rzeki jest kręty, obfituje w zakola iPrzyroda meandry. Bezpośrednio przy rzece znajdują się liczne starorzecza, częściowo zarośnięte i wypełnione wodą. Głębokość rzeki sięga 3 metrów, latem szerokość rzeki nie przekracza 10m. Zdarza się, szczególnie po wiosennych roztopach i w czasie letnich obfitych deszczów, zalanie przez rzekę okolicznych terenów.
Na terenie gminy Wieprz nie posiada bezpośrednich dopływówPrzyroda
2. Wody podziemne
Płytkie wody podziemne na terenie gminy Serniki występują w utworach kredowych Przyrodatrzeciorzędowych i czwartorzędowych. Na całym obszarze jest niemal jednolite zwierciadło wodne. Jakość wód jest na ogół dobra, są to wody miękkie i niekiedy średnio twarde o dużej zawartości żelaza. 

Roślinność

Przyroda
Szata roślinna gminy Serniki jest zróżnicowana. Największymi walorami florystycznymi odznacza sięPrzyroda zachodnia część gminy, w której panują zbiorowiska roślinności łąkowej i leśnej, a także zbioro
wiska wodne i szuwarowe. W części wschodniej gminy dominują rośliny polne.
Lasy w gminie zajmują powierzchnię 13,7%. Są głównie lasy mieszane, będące w większości własnością prywatną.


 

Fauna

Przyroda
Na terenie gminy występuje 75 gatunków ptaków, w tym wiele gatunków znajdujących się pod ochroną.
Wieprz jest miejscem w którym żyją takie gatunki ryb jak: szczupak, okoń, płoć, jazgarz, leszcz, i in.
Z ssaków na uwagę zasługuje występowanie jeża, łasicy, tchórza i sporadycznie wydry.
Płazy i gady reprezentowane są przez żaby, ropuchy, jaszczurki zwinki i zaskrońce.
Na terenie gminy występuje wiele gatunków owadów, w tym wiele gatunków owadów wodnych. Na uwagę zasługuje tutaj występowanie rusałki, perłowca, mieniaka, tęcznika liszkarza i in.